Lexikon - E

EBA (European Broadcasting Area)
európai műsorszóró körzet

EBIDTA
kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés levonása előtti eredmény.

EBU – European Broadcast Union
Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége

EDTV (Enhanced Definition Television)
növelt felbontású televízió

Egyéni előfizető
az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást

Elektronikus hírközlési építmény
elektronikus hírközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű létesítmények és egyéb műtárgyak; az elektronikus hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő – burkoló, tartó, védő , jelző stb. – műtárgyakat

Elektronikus hírközlési szolgáltató
elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Elektronikus hírközlési tevékenység
olyan tevékenység, amely bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény elektronikus hírközlő hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz történő eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlő hálózat vagy berendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások.

Elektronikus hírközlő eszköz
az elektronikus hírközlő berendezések és a kapcsolódó eszközök összessége, ideértve az antennákat is.

Elektronikus hírközlő hálózat
átviteli rendszerek és a hálózatban jelek irányítására szolgáló berendezések, továbbá más erőforrások, melyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses úton, beleértve a műholdas hálózatokat, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni hálózatokat, az energiaellátó kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt a jelek továbbítására használják, a műsorszórásra használt hálózatokat és a kábeltelevíziós hálózatokat

Elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője
nyilvános elektronikus hírközlő hálózat, illetve kapcsolódó eszközök feletti rendelkezési vagy használati jogot gyakorló természetes, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet

Elektronikus hírközlő végberendezés
olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése az elektronikus hírközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hozzáférési ponton keresztül az elektronikus hírközlő hálózattal való együttműködés céljából

Előfizető
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll

Előfizetői hozzáférési pont
azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe

EMC (Electromagnetic Compatibility)
elektromágneses kompatibilitás

EPG (Electronic Program Guide)
elektronikus programkalauz, amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló programok közti egyszerű navigálást és keresést, tetszőleges szempont alapján: tartalom, színész, kezdési időpont stb

ERO – European Radio Office
Európai Rádiótávközlési Hivatal

ERP (Effective Radiated Power)
tényleges kisugárzott teljesítmény

Értéknövelő szolgáltatás
a műsorszolgáltatással össze nem függő programok és információk terjesztése

ETS (European Telecommunication Standard)
Európai Távközlési Szabvány

ETSI – European Telecommunications Standards Institute
Európai Távközlési Szabványosítási Intézet